Heeft u op onze website nog niet gevonden wat u zocht? Heeft u bijkomende vragen of wilt u graag een afspraak maken?


Contact 0495 31 65 56

Algemene voorwaarden

Artikel 1

De levering door MABRO BVBA is gratis binnen een straal van 20 km rondom de vennootschapszetel. Buiten de straal van 20 km wordt een bedrag van 1 EUR per km aangerekend, te rekenen vanaf het vertrek tot aan de aankomst aan het depot.

Artikel 2

Voor het opstellen en afbreken van partytenten zal een bedrag van 50,00 EUR per tent aangerekend worden. Bovendien zullen aan de huurders instructies worden gegeven omtrent het gebruik van de goederen, waaraan zij zich strikt dienen te houden.

Artikel 3

De gehuurde goederen blijven ten allen tijde eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan om de gehuurde goederen onder te verhuren of aan derden uit te lenen.

Artikel 4

De annulering van de huurovereenkomst dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren aan verhuurder, waarbij deze pas geldig zal zijn na schriftelijke bevestiging vanwege de verhuurder. De verhuurder houdt zich evenzeer het recht voor om, in geval van overmacht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 5

Bij annulering door de huurder voor partytenten en springkasteel zal door de huurder voor een  termijn van 24 uur is gratis, minder 24uur zal van er 50% van huursom aan gerekend worden.  Bij annulering door de huurder zullen geen transportkosten in rekening gebracht worden.

Artikel 6

De huurder is verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of bevuiling van het ontleende materiaal, zelfs bij overmacht. Het risico ligt derhalve gedurende de gehele huurperiode bij de huurder. Bij beschadiging of bevuiling zullen de kosten ten bedrage van de herstelling of reiniging worden doorgerekend aan de huurder. Bij diefstal of verlies zullen de kosten voor aankoop van de nieuwe goederen volledig ten laste komen van de huurder, met een minimum van 2.500,00 EUR per partytent,springkastelen,randanimatie onverminderd hogere beweerde schade.

Artikel 7

De prijzen voor de huur van de goederen zijn slechts geldig voor maximum 24 uur en de opgegeven termijnen gelden slechts bij wijze van inlichting en benadering. Hieruit kan voor de huurder op geen enkele wijze en op geen enkel moment een recht op schadevergoeding of ontbinding voortspruiten. Indien de huurder het afgesproken tijdstip voor de ophaling van de goederen niet respecteert, dan zal een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de huurwaarde per dag van het gehuurde goed.

Artikel 8

Er zal steeds op de dag zelf cash worden afgerekend worden.  Facturen zullen verzonden worden per email of per post. De betaling dient te gebeuren uiterlijk binnen 10 dagen na de factuurdatum. Bij gebreke aan effectieve betaling op die dag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% tot datum van de effectieve betaling. Er is dan tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag verschuldigd. Bovendien zullen alsdan alle nog openstaande bedragen onmiddellijk en in totaliteit opeisbaar worden.

Artikel 9

De huurder is verantwoordelijk voor alle gebeurlijke ongevallen en schadegevallen en dient hiervoor zelf in te staan middels zijn eigen verzekering. Deze verzekering dient tevens 

Artikel 10

Alle geschillen in verband met de huurovereenkomst of de daarbij horende algemene voorwaarden behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT. Bovendien is het Belgisch recht van toepassing op alle mogelijke geschillen.

Corona maatregelen

Gelieve de algemene corona maatregelen na te leven om verder besmetting te voorkomen. 

  • 1.5 meter afstand houden
  • Mondmasker te dragen in gesloten ruimte (ook tenten). Als de 1.5 meter regel niet nageleefd kan worden.
  • Handen te ontsmetten voor het betreden van de onze materialen

Samen gaan we de strijd tegen corona aan. Mabro-verhuur is niet verantwoordelijk voor verder besmettingen. Wij ontsmetten alles na verhuur. Zodat u zeker bent van een coronavrij materiaal. Gelieve ons dan ook het plezier te doen en de maatregelen na te leven.